Facultade de Fisioterapia

Seguimento de Títulos

De acordo có Real Decreto 1393/2007 de 29 de outubro de 2007, que aproba o ordenamento das ensinanzas universitarias oficiais, unha vez verificados, os títulos serán sometidos a un proceso de seguimento ata o momento da renovación da súa acreditación. A Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia será a encargada de sistematizar o protocolo para o seu seguimento, atendendo ao disposto no RD 1393/2007, modificado polo RD 861/2010. Para iso ACSUG elaborou a Guía para o seguimento dos títulos oficiais de grao e mestrado. A continuación detallase a información máis relevante sobre o seguimento da titulación impartida no centro.

Grao en Fisioterapia


CURSO 2016-2017

CURSO 2015-2016

CURSO 2014-2015

CURSO 2013-2014

CURSO 2012-2013

CURSO 2011-2012

CURSO 2010-2011 E 2009-2010