Composición

Nome Cargo
Gustavo Rodríguez Fuentes Presidente
Iris Machado de Oliveira Secretaria
Lorenzo Antonio Justo Cousiño Membro do PDI Tempo Completo
Dionisio García Pomar Membro do PDI Tempo Parcial
Alberto Mariño García Membro do PAS
Laura Martínez Monroy Representante do estudantado

 

Funcións

Son funcións da Comisión de Organización Académica e Validacións as que a continuación se indican:

  • Estudar as distintas solicitudes de avaliación de estudos nacionais e estranxeiros segundo a Normativa de validacións da Universidade de Vigo e outra normativa aplicable.
  • Facer propostas sobre a coordinación dos ensinos que se dispensan no centro.
  • Colaborar na elaboración dos horarios, uso das aulas e laboratorios, etc.
  • Asistir á dirección para establecer as datas dos exames dentro dos prazos fixados pola Universidade, por proposta do persoal da delegación de estudantes e do profesorado afectado.
  • Calquera outra función que, relacionada coa docencia, asígnelle a Xunta de Facultade.

Acordos

2023: 18/V
2022: 12/V | 21/VII27/IX20/X24/XI
2021: 20/V | 20/VII30/IX
2020: 17/VII | 22/IX10/XI18/XII
2019: 16/V | 18/VII12/IX22/X
2018:
29/V | 17/VII | 18/IX | 11/XII
2017:
20/II | 18/VII22/IX | 16/X
2016: 01/II | 14/VII | 13/IX | 27/IX
2015: 23/VII | 23/IX | 16/X