A Comisión Permanente é un órgano de representación da Xunta de Facultade. Esta Comisión resolverá os asuntos que expresamente lle transfira a Xunta de Facultade, a quen dará conta das súas actuacións. Así mesmo, velará polo cumprimento das decisións da Xunta de Facultade.

Composición

Nome Cargo
Mª Mercedes Soto González Decana
Iria da Cuña Carrera Vicedecana
Mª del Rocío Abalo Núñez Secretaria
Gustavo Rodríguez Fuentes Membro do PDI Tempo Completo
María Elena Padín Iruegas Membro do PDI Tempo Completo
Dionisio García Pomar Membro do PDI Tempo Parcial
Laura Martínez Monroy Membro do estudantado
Marina Núñez Ocampo Membro do PAS

 

Competencias

Son competencias da Comisión Permanente:

  • Adoptar acordos sobre asuntos que lle foron delegados pola Xunta de Facultade.
  • Asesorar ao equipo decanal.
  • Coñecer e informar cantas cuestións lle propoña o/a decano/a no exercicio das súas funcións.
  • Coñecer e informar sobre calquera asunto que sexa competencia da Xunta de Facultade.