Denominación Graduado/a en Fisioterapia pola Universidade de Vigo
Rama de coñecemento Ciencias da Saúde
Universidade solicitante Universidade de Vigo
Centro responsable do título e onde se imparte Facultade de Fisioterapia
Tipo de ensinanza Presencial
Réxime de estudo Tempo completo
Periodicidade da oferta Anual
Nº de prazas de novo ingreso ofertadas 50 prazas
Nº mínimo de créditos ECTS de matrícula 60 ECTS a tempo completo e 24 ECTS a tempo parcial
Idiomas nos que se imparte o título Galego e Castelán
Profesións reguladas para as que capacita Fisioterapeuta (Orden CIN/2135/2008)
Normas de permanencia UVIGO 21/06/2017
Información sobre a expedición do Suplemento Europeo ao Título Requisitos: RD 22/2015 (BOE 07/02/2015)
Responsable do título Eva Mª Lantarón Caeiro
Coordinador do título Lorenzo Antonio Justo Cousiño
Data de autorización para a implantación do título 27/08/2009 (DOG 16/09/2009)
Data de Aprobación do Consello de Ministros 30/10/2009 (BOE 05/01/2010)
Data de publicación do Plan de Estudos 27/08/2020 (DOG 07/09/2020)
Data de última acreditación ACSUG 30/06/2017 (Consello de Universidades 12/07/2017)
Memoria vixente do título Memoria do Grao en Fisioterapia