Conforme á Lei orgánica de universidades 6/2001, de 21 de decembro, á Lei orgánica 4/2007, de 12 de abril que modifica á anterior, aos Estatutos da Universidade de Vigo, ao Regulamento electoral xeral da Universidade de Vigo e demais normativas vixentes, procédese a convocar eleccións a decano/a da Facultade de Fisioterapia conforme ao calendario Anexo.

 

Calendario electoral

 

Proceso Data
Convocatoria de eleccións e publicación da normativa. Sorteo da composición da Xunta Electoral 04 de xuño de 2021
Constitución da Xunta Electoral (12:00 horas). Publicación do censo provisorio 07 de xuño de 2021
Prazo de reclamacións ao censo provisorio Do 08 ao 10 de xuño de 2021
Publicación do censo definitivo 11 de xuño de 2021
Prazo de presentación de candidaturas Do 12 ao 16 de xuño de 2021
Proclamación provisoria de candidaturas 17 de xuño de 2021
Prazo de reclamacións á proclamación provisoria de candidaturas Do 18 ao 22 de xuño de 2021
Proclamación definitiva de candidaturas 23 de xuño de 2021
Votación (Xunta de Facultade Extraordinaria) 29 de xuño de 2021
Comunicación de resultados ao reitor 29 de xuño de 2021