A oferta de prazas para a realización do curso de adaptación ao grao, segundo establece a convocatoria de matricula en estudos de graos 2022/2023, vai dirixida a quen estea en posesión da titulación universitaria oficial de ciclo curto requirida para cada caso, correspondente ao anterior sistema de ordenación das ensinanzas universitarias. Tramitarasé a través da Sede electrónica.

Quen non aporte a documentación nese momento terá 3 días, contados a partir do seguinte ao do remate do mesmo, para incorporala, sendo suficiente notificación para estes efectos a información que figura nesta convocatoria sobre a documentación a presentar. Quen finalmente non presente a documentación no prazo indicado será excluído do proceso de admisión.

Cada centro de estudos constituirá unha comisión de valoración das solicitudes admitidas a trámite que estará integrada como mínimo por un presidente, tres vogais (dous membros do profesorado e un membro do persoal de administración e servizos) e un secretario. Os centros que o consideren oportuno poderán determinar que sexa a súa comisión de recoñecementos e validacións quen asuma este procedemento.

Curso académico 2022/2023

Convocatoria de matrícula 2022/2023
Criterios de selección do centro

Tramitación e listados na Sede Electrónica

 

Calendario de admisión 2022/2023

Proceso Data
Prazo de presentación de solicitudes: do 1 de xuño ao 15 de xullo
Listaxe provisoria: 21 de xullo
Reclamacións: do 22 ao 24 de xullo
Listaxe definitiva: 26 de xullo: listaxe

 

Matrícula

Período ordinario de matrícula: a partir do 26 de agosto de 2022

No caso de que nun curso ponte non se matriculen todas as persoas admitidas, establecerase a posibilidade de efectuar chamamentos de matrícula cada 3 días cando existan listaxes de agarda a fin de que non queden prazas vacantes.

 

Cursos Anteriores

Persoas admitidas:
2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2009/2010