A oferta de prazas para a realización do curso de adaptación ao grao, segundo establece a convocatoria de matricula en estudos de grao, vai dirixida a quen estea en posesión da titulación universitaria oficial de ciclo curto requirida para cada caso, correspondente ao anterior sistema de ordenación das ensinanzas universitarias. Tramitarasé a través da Sede electrónica.

Quen non aporte a documentación nese momento terá 3 días, contados a partir do seguinte ao do remate do mesmo, para incorporala, sendo suficiente notificación para estes efectos a información que figura nesta convocatoria sobre a documentación a presentar. Quen finalmente non presente a documentación no prazo indicado será excluído do proceso de admisión.

Cada centro de estudos constituirá unha comisión de valoración das solicitudes admitidas a trámite que estará integrada como mínimo por un presidente, tres vogais (dous membros do profesorado e un membro do persoal de administración e servizos) e un secretario. Os centros que o consideren oportuno poderán determinar que sexa a súa comisión de recoñecementos e validacións quen asuma este procedemento.

Curso académico 2023/2024

Convocatoria de matrícula 2023/2024
Criterios de selección do centro

Listados na Sede Electrónica

 

Calendario de admisión

Proceso Data
Prazo de presentación de solicitudes: do 1 de xuño ao 15 de xullo
Listaxe provisoria: 18 de xullo
Reclamacións: do 19 ao 21 de xullo
Listaxe definitiva: 26 de xullo

 

Matrícula

Período ordinario de matrícula: do 23 de agosto ao 11 de setembro de 2023

No caso de que nun curso ponte non se matriculen todas as persoas admitidas, establecerase a posibilidade de efectuar chamamentos de matrícula cada 3 días cando existan listaxes de agarda a fin de que non queden prazas vacantes.