A oferta de prazas para a realización do curso de adaptación ao grao, relacionada no cadro 2 do anexo IV, vai dirixida a quen estea en posesión da titulación universitaria oficial de ciclo curto requirida para cada caso, correspondente ao anterior sistema de ordenación das ensinanzas universitarias. Nese mesmo anexo indícanse as direccións de Internet de cada centro de estudos para consultar a información relativa ao curso, a forma e o modelo de solicitude a presentar e se existen ou non criterios de selección.

As solicitudes (modelo A.2.7 do anexo V) presentaranse nas datas establecidas no apartado P.3 do anexo I, xunto coa documentación indicada no apartado D.4 do anexo II, polos medios relacionados no apartado L.2 do anexo III. Quen non aporte a documentación nese momento terá 3 días, contados a partir do seguinte ao do remate do mesmo, para incorporala, sendo suficiente notificación para estes efectos a información que figura nesta convocatoria sobre a documentación a presentar. Quen finalmente non presente a documentación no prazo indicado será excluído do proceso de admisión.

Cada centro de estudos constituirá unha comisión de valoración das solicitudes admitidas a trámite que estará integrada como mínimo por un presidente, tres vogais (dous membros do profesorado e un membro do persoal de administración e servizos) e un secretario. Os centros que o consideren oportuno poderán determinar que sexa a súa comisión de recoñecementos e validacións quen asuma este procedemento.

Curso académico 2021/2022

Convocatoria de matrícula 2021/2022

Criterios de selección do centro

 

Calendario de admisión 2021/2022

Proceso Data
Prazo de presentación de solicitudes: do 1 de xuño ao 12 de xullo
Listaxe provisoria de solicitudes admitidas:
Ver listado
14 de xullo
Reclamacións: do 15 ao 16 de xullo
Listaxe definitiva de solicitudes admitidas:
Ver listado
19 de xullo
Listaxe provisoria de persoas admitidas:
Ver listado
21 de xullo
Reclamacións do 22 ao 23 de xullo
Listaxe definitiva de persoas admitidas:
Ver listado
27 de xullo

 

Matrícula

Período ordinario de matrícula: do 30 de agosto ao 15 de setembro de 2021

No caso de que nun curso ponte non se matriculen todas as persoas admitidas, establecerase a posibilidade de efectuar chamamentos de matrícula cada 3 días cando existan listaxes de agarda a fin de que non queden prazas vacantes.

Tramitación na sede

 

Cursos Anteriores

Persoas admitidas:
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2009/2010