Composición

Cargo Nome
Presidente Javier Fernández Vázquez
Vicepresidenta Aurelia Vilas Pousada
Secretaria Laura Millán Salgueiro
Tesoureiro Luis Brea Fernández
Vogais Alicia Fernández Casas | Adrián Pérez Cordeiro

 

Funcións

As funcións da Delegación de estudantes son:

  • Actuar como órganos de diálogo coas autoridades académicas no establecemento dunha información adecuada sobre a vida universitaria.
  • Xestionar os seus recursos.
  • Promover e coordinar actividades de extensión universitaria.
  • Elixir os seus representantes perante calquera autoridade, institución ou organización, naqueles casos para os que non exista regulamento de elección.