O Traballo de Fin de Grao forma parte do plan de estudos do Grao en Fisioterapia cunha carga lectiva de 9 créditos ECTS

Debe ser un traballo orixinal, realizado de xeito persoal e autónomo polo alumnado, baixo titorización docente, e debe permitir amosar de xeito integrado a adquisición dos contidos formativos e as competencias asociadas ao título.

O TFG deberá contribuír ao desenvolvemento das seguintes capacidades:

  • Capacidade para definir a metodoloxía dun proxecto e formular un plan de traballo relacionado con algún ámbito de coñecemento do grao
  • Capacidade para realizar o traballo proxectado
  • Capacidade para presentar e defender o TFG

A titularidade dos dereitos da propiedade intelectual corresponderá ao/á estudante que o elaborou. Esta titularidade pode compartirse coa persoa titora.

Normativas do TFG

Documentación do TFG

 

Traballo Fin de Grao – Curso 2023/2024

  • Tribunais do TFG 2023/2024

Calendario de defensa do TFG

Prazos Solicitude de defensa Entrega do TFG Defensa
1º prazo (outubro 2023) 11/10/2023 – 23/10/2023 11/10/2023 27/10/2023
2º prazo (1º cuadrimestre) 25/01/2024 – 05/02/2024 25/01/2024 09/02/2024
3º prazo (2º cuadrimestre) 20/05/2024 – 14/06/2024 20/05/2024 19/06/2024
4º prazo (xullo 2024) 29/06/2024 – 12/07/2024 29/06/2024 18/07/2024

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Alejandra Alonso Calvete
+34 986 801 760
alejalonso@uvigo.gal