O Traballo de Fin de Grao forma parte do plan de estudos do Grao en Fisioterapia cunha carga lectiva de 9 créditos ECTS

Debe ser un traballo orixinal, realizado de xeito persoal e autónomo polo alumnado, baixo titorización docente, e debe permitir amosar de xeito integrado a adquisición dos contidos formativos e as competencias asociadas ao título.

O TFG deberá contribuír ao desenvolvemento das seguintes capacidades:

  • Capacidade para definir a metodoloxía dun proxecto e formular un plan de traballo relacionado con algún ámbito de coñecemento do grao
  • Capacidade para realizar o traballo proxectado
  • Capacidade para presentar e defender o TFG

A titularidade dos dereitos da propiedade intelectual corresponderá ao/á estudante que o elaborou. Esta titularidade pode compartirse coa persoa titora.

Traballo Fin de Grao – Curso 2021/2022

Normativas do TFG

Documentación do TFG

 

Calendario do TFG 2021/2022

Prazos Solicitude de defensa Entrega do TFG Defensa
1º prazo (outubro 2021) Do 14/10/2021 ao 25/10/2021 14/10/2021 28/10/2021
2º prazo (1º cuadrimestre) Do 27/01/2022 ao 08/02/2022 27/01/2022 11/02/2022
3º prazo (2º cuadrimestre) Do 27/05/2022 ao 17/06/2022 27/05/2022 23/06/2022
4º prazo (xullo 2022) Do 01/07/2022 ao 15/07/2022 01/07/2022 21/07/2022

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Iria Da Cuña Carrera
+34 986 801 758
iriadc@uvigo.es