O Traballo de Fin de Grao forma parte do plan de estudos do Grao en Fisioterapia cunha carga lectiva de 9 créditos ECTS

Debe ser un traballo orixinal, realizado de xeito persoal e autónomo polo alumnado, baixo titorización docente, e debe permitir amosar de xeito integrado a adquisición dos contidos formativos e as competencias asociadas ao título.

O TFG deberá contribuír ao desenvolvemento das seguintes capacidades:

  • Capacidade para definir a metodoloxía dun proxecto e formular un plan de traballo relacionado con algún ámbito de coñecemento do grao
  • Capacidade para realizar o traballo proxectado
  • Capacidade para presentar e defender o TFG

A titularidade dos dereitos da propiedade intelectual corresponderá ao/á estudante que o elaborou. Esta titularidade pode compartirse coa persoa titora.

Traballo Fin de Grao – Curso 2022/2023

Normativas do TFG

Documentación do TFG

 

Calendario de defensa do TFG

Prazos Solicitude de defensa Entrega do TFG Defensa
1º prazo (outubro 2022) 13/10/2022 – 24/10/2022 13/10/2022 27/10/2022
2º prazo (1º cuadrimestre) 26/01/2023 – 06/02/2023 26/01/2023 10/02/2023
3º prazo (2º cuadrimestre) 22/05/2023 – 16/06/2023 22/05/2023 21/06/2023
4º prazo (xullo 2023) 30/06/2023 – 14/07/2023 30/06/2023 20/07/2023

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Lorenzo Antonio Justo Cousiño
+34 986 801 771
lorenzo.justo@uvigo.es