Son aquelas que se realizan con carácter voluntario durante o período de formación e que, aínda tendo os mesmos fins que as prácticas curriculares, non forman parte do correspondente plano de estudos.

O estudantado interesado en facer prácticas académicas extracurriculares debe presentar a debida solicitude dirixida á Coordinación de Prácticas Externas dentro dos prazos publicados para cada curso académico.

Prazos de solicitude – Curso 2022/2023:

  • Do 2 ao 9 de novembro de 2022
  • Do 1 ao 8 de febreiro de 2023
  • Do 10 ao 17 de abril de 2023 (despois de semana santa)
  • Do 12 ao 19 de xuño de 2023 (soamente para o estudantado de 2º curso que supere 120 ECTS)

É importante que, previo a presentación da solicitude na facultade, o estudantado debe contactar co centro no cal ten interese en facer as prácticas, ademais de co/a fisioterapeuta que actuará como titor de empresa para dita práctica. O alumno debe chegar a un acordo co centro e co/a fisioterapeuta en relación ao período e horario nos que terán lugar a práctica. Na solicitude a presentar, o alumno debe incluír, ademais, os datos referentes ao titor académico que xestionará a práctica, normalmente un profesor da facultade.

Naqueles casos onde o estudantado queira facer as prácticas nun centro o cal non está conveniado, débese tramitar, por parte da dirección da facultade, a posibilidade de establecerse ou non dito convenio, para o cal se xera un informe correspondente. Neses casos, sendo o alumno coñecedor de que o centro non está conveniado, é importante que o tempo transcorrido entre a presentación da documentación e o inicio efecto das prácticas sexa o axeitado para facilitar a posibilidade de tramitación do convenio.

 

Documentación asociada

Impreso de solicitude de prácticas externas extracurriculares
Centros conveniados para prácticas externas extracurriculares
Centros interesados en prácticas externas extracurriculares

 

Formularios