O procedemento DO-0102 P1 recolle a sistemática que permite asegurar a execución efectiva dos ensinos conforme ao recollido no plan de estudos da titulación correspondente e identificar as principais debilidades e boas prácticas, todo iso como punto de partida cara á mellora continua e como garantía para a acreditación dos títulos adscritos ao centro.

O seu obxectivo é garantir que o desenvolvemento do ensino é coherente coa memoria da titulación, inclúe os elementos axeitados de Información Pública e os mecanismos que permiten a mellora continua.

Pode consultar máis información en:

 

Seguimento do título: Grao en Fisioterapia

 
CURSO 2020-2021

CURSO 2019-2020

CURSO 2018-2019

CURSO 2016-2017

CURSO 2015-2016

CURSO 2014-2015

CURSO 2013-2014

CURSO 2012-2013

CURSO 2011-2012

CURSO 2010-2011 E 2009-2010