Información previa á matriculación sobre acceso e admisión

Tal e como se detalla na páxina web da CIUG poderán acceder ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema Universitario de Galicia (SUG) as personas que reúnan calquera dos seguintes requisitos:

 1. Ter superada a ABAU establecida na Real Decreto Lei 5/2016 do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013 do 9 de decembro.
 2. Ter superada a PAU establecida no RD 1892/2008, do 14 de novembro, ou segundo as normativas anteriores, estando en posesión de calquera dos títulos e certificados que se indican a continuación:
  • Título de bacharelato relacionado nos artigos 37 e 50.2 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.
  • Título de bacharelato establecido pola Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo.
  • Certificado acreditativo de ter superado o curso de orientación universitaria.
  • Certificado acreditativo de ter superado o curso preuniversitario.
  • Calquera outro título que o Ministerio de Educación declare equivalente, para estes efectos, ao título de bacharelato regulado pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.
  • Título homologado ao título español de bacharelato para estudantes de sistemas educativos estranxeiros.
 3. Cumprir os requisitos esixidos para o acceso á universidade nos sistemas educativos de estados membros da Unión Europea ou doutros estados cos que España subscribise acordos internacionais nesta materia, segundo o previsto no artigo 38.5 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.
 4. Ter superada a Proba de Acceso á Universidade para maiores de 25 anos, prevista na disposición adicional vixésimo quinta da Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades, ou tela superada, no Sistema Universitario de Galicia, segundo normativas anteriores.
 5. Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 45 anos, prevista no artigo 42.2 da Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, na redacción dada pola Lei Orgánica 4/2007, do 12 de abril.
 6. Posuír un título de técnico superior de formación profesional, ensinos de artes plásticas e deseño ou de técnico deportivo superior, aos que se refiren os artigos 44, 53 e 65 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, ou títulos equivalentes.
 7. Posuír un título universitario oficial de grao, un título dos correspondentes á anterior ordenación do ensino universitario (diplomado, licenciado, enxeñeiro etc.) ou títulos equivalentes.
 8. Estar en condicións de acceder á universidade segundo ordenacións educativas anteriores á establecida polo RD 1892/2008, do 14 de novembro, non contempladas nos apartados anteriores.

A entrada en vigor da Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa modifica os requisitos de acceso e admisión aos ensinos oficiais de grao desde o título de Bacharel ou equivalente establecido no artigo 38 da Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio, de Educación e introduce as disposicións adicionais trixésimo terceira e trixésimo sexta que establecen respectivamente o acceso para os titulados en Bacharelato Europeo e Internacional e alumnos e alumnas procedentes de sistemas educativos de Estados membros da UE ou doutros cos que se estableceron acordos internacionais, e o acceso desde as titulacións de Técnico Superior e Técnico Deportivo Superior e de alumnos e alumnas en posesión dun título, diploma ou estudo obtido ou realizado no estranxeiro equivalente ao título de Bacharel.

De acordo con esta nova redacción dada pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, o acceso ao título de Grao en Fisioterapia aterase ás disposicións do Ministerio, da Comunidade Autónoma de Galicia, a través da CIUG, e ao que se dispoña no desenvolvemento normativo da Universidade de Vigo.

Considerase como perfil de ingreso base, no referido a capacidades, coñecementos, e habilidades de partida, o do nivel de bacharelato. Así mesmo, debemos sinalar que o alumnado que remate os seus estudos deberá demostrar competencia profesional nos diferentes campos de actuación dun fisioterapeuta, o cal expresarase mediante coñecementos, habilidades e actitudes en actividades de promoción, mantemento, prevención, protección e recuperación da saúde.

Por iso, concretando, sería recomendable que os que queiran iniciar os estudos de Grao en Fisioterapia teñan as seguintes características:

 • Coñecementos básicos sobre morfoloxía e fisioloxía humanas.
 • Capacidades sensoriais e perceptivas ligadas ao campo de coñecemento.
 • Habilidades motrices básicas manuais e para o manexo de ferramentas e instrumentos, así como para actuar sobre outros con ditas ferramentas e instrumentos ou coas súas mans.
 • Habilidades sociais básicas e sensibilidade para a interacción cos demais.
 • Capacidade para adaptarse aos cambios.
 • Capacidades básicas para a expresión oral e escrita e para a comprensión lectora.
 • Capacidade de análise, síntese e razoamento crítico.
 • Compromiso ético na súa actuación.

Curso ponte de adaptación ás titulacións de grao
Curso de adaptación ao grao.

Información de Apoio ao Estudante

Toda a información no apartado Orientación ao estudantado

Matrícula

Toda a información no apartado Matrícula